Gratis verzending bij aankoop vanaf € 250,-   Gratis proefstalen

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, orderbevestigingen, verkopen, leveringen van goederen en verrichtingen van diensten. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien en voor zover die schriftelijk door ons zijn bevestigd. Door opdracht, koop of overeenkomst aanvaardt de koper deze voorwaarden. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de koper, waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan, maken geen deel uit van de overeenkomst en binden derhalve de verkoper niet, tenzij de verkoper deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2. AANBIEDINGEN

De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand door de schriftelijke of mondelinge bestelling van de goederen door de koper bij de verkoper en de aanvaarding van deze bestelling door de verkoper. Telefonische opdrachten worden voor risico van koper uitgevoerd.

Stalen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van kleuren, dessins, maten en dergelijke, die voor of bij het sluiten van de overeenkomst zijn verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster verstrekt of getoond en zijn niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar en de verkoper is gerechtigd de goederen met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan de koper te leveren.

3. LEVERING EN RISICO

De verkoper wordt geacht aan zijn verplichtingen tot levering te hebben voldaan:

Indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald, door de in ontvangst name van de goederen;

Bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper dan wel een door de verkoper ingeschakelde vervoerder;

Indien de feitelijke levering van de goederen niet vanuit het bedrijfspand van de verkoper plaatsvindt, op het moment dat de goederen deze andere plaats verlaten.

Indien de afnemer, om welke reden dan ook, nadat de verkoper de goederen heeft verzonden, de goederen niet ontvangt, is dit uitsluitend voor risico van de koper en blijven zijn betalingsverplichtingen volledig bestaan. In het geval dat de goederen op verzoek van de koper bij een derde worden afgeleverd, bijvoorbeeld ter verwerking, blijft de koper aansprakelijk voor de koopprijs van deze goederen. Indien verkoper namens koper bijvoorbeeld de verwerking regelt, blijven de risico's en de kosten voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkochte goederen in gedeelten te leveren en te factureren.

4. LEVERTIJDEN

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van overschrijding, door welke oorzaak dan ook, van een overeengekomen leveringstermijn.

5. LEVERING OP AFROEP

Onder de afroeporder wordt verstaan een order, waar het tijdstip van leveringafhankelijk is gesteld van een afroep door de koper. Bij een afroeporder dient de levering te geschieden binnen een vastgestelde afroeptermijn. Indien de koper niet binnen de gestelde termijn heeft afgeroepen of de levering weigert, kan de verkoper de goederen aan de koper leveren of de goederen voor rekeningen risico van de koper opslaan.

6. PRIJZEN

Indien een prijs is overeengekomen, is de verkoper bevoegd om kostprijsverhogende factoren, welke optreden na het sluiten van de overeenkomst, door te berekenen aan de koper. 

Alle prijzen zijn exclusief BTW of andere overeenkomstige heffingen. Leveringen met een factuurwaarde vanaf € 250,- worden franco geleverd. Bij expresseverzending of verzending naar het buitenland worden de hogere vrachtkosten eneventuele bijkomende kosten in rekening gebracht aan de koper.

7. BETALINGEN

Bij gebreke van schriftelijke reclame over de inhoud van onze facturen binnen acht dagen na factuurdatum, zullen die facturen geacht worden geheel in orde te zijn en een juiste omschrijving te bevatten van het geleverde en de voorwaarden waarop werd overeengekomen, behoudens bewijs van ons tegendeel. 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per giro of bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- of bankrekening van de verkoper. Ontvangen betalingen of deelbetalingen worden aangemerkt als betaling op de oudst openstaande facturen. 

Alvorens incassokosten te kunnen berekenen, moet de verkoper de koper schriftelijk tot betaling binnen een termijn van 8 dagen manen. Indien de koper desondanks in gebreke blijft, heeft de verkoper het recht om het verschuldigde bedrag in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Buiten het verschuldigde bedrag worden alle kosten van invorderingwegens overschrijding van de gestelde betalingstermijn, evenals alle kosten welke de verkoper moet maken ter effectuering van zijn rechten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, de laatste met een minimum van 15% over het openstaande factuurbedrag, bij de koper in rekening gebracht.

De verkoper is gerechtigd de levering op te schorten zolang de koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen, uit welken hoofde dan ook, ten opzichte van de verkoper heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de koper alsnog zijn verplichtingen tegenover de verkoper, als bedoeld in deze voorwaarden, volledig is nagekomen.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkoper behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor, tot aan het moment dat alle vorderingen hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook van de verkoper volledig zijn voldaan.

De goederen kunnen direct door de verkoper worden teruggevorderd, indien de koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of indien de verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Dit geldt ook indien aan of met de goederen al werkzaamheden zijn verricht. Goederen mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

9. RECLAMES EN RETOUREN

Goederen welke worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij uit een technisch oogpunt zijn bestemd, dan wel niet blijken te voldoen aan redelijke gebruikseisen als gevolg van een verkeerde technische verwerking, kunnen geen aanleiding geven tot reclames als gevolg van dit afwijkende gebruik of die verkeerde verwerking. 

Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat,dessin, afwerking en dergelijke, kunnen geen grond voor reclames opleveren. 

Indien de koper andere dan bestelde en/of beschadigde goederen zijn geleverd,is de koper gerechtigd deze goederen retour te zenden. De koper is verplicht, ook indien in opdracht van de koper aan een derde wordt geleverd, het geleverde direct bij aflevering, doch in elk geval voor verwerking en binnen drie dagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.

Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen, welke zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd. Reclames dienen schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd binnen tien werkdagen na ontvangst van de goederen bij de verkoper te worden ingediend, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht de geleverde goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Reclames welke een verborgen gebrek betreffen, moeten, eveneens schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, worden ingediend binnen tien werkdagen, nadat een zorgvuldige koper het betreffende gebrek had kunnen ontdekken. Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden, kunnen ter keuze van de verkoper, de goederen worden vervangen dan wel kan de koper, na ontvangst en na akkoordbevinding van de retourzending van de goederen door de verkoper, voor deze goederen worden gecrediteerd. De verkoper aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan in de vorige zin bedoeld.

Retourzendingen worden door de verkoper slechts geaccepteerd, indien dit van tevoren is overeengekomen en de goederen op de door de verkoper voorgeschreven wijze deugdelijk verpakt en in de oorspronkelijke geleverde nieuw staat bij de verkoper worden aangeleverd. 

Reclames van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

10. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

Indien de verkoper aansprakelijk is voor de gevolgschade, uit welken hoofde dan ook, is deze beperkt tot de verzekerde som van de door de verkoper gesloten aansprakelijkheidsverzekering, indien deze aansprakelijkheid op aanvaardbare voorwaarden te verzekeren valt. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van goederen.

11. OVERMACHT

Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, die de verkoper niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee de verkoper bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de verkoper kan worden verlangd, daaronder begrepen staking en in gebreke zijn van zijn toeleveranciers, in gebreke zijn van de bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte vervoerders, staking en calamiteiten zoals brand bij de verkoper. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de overmacht van blijvende aard zal zijn, zal de overeenkomst daardoor zijn ontbonden.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle verbintenissen tussen de verkoper en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen verkoper en koper zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement, waarin de vestigingsplaats van de verkoper gelegen is.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »